مجله نوجوان 13 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 13 صفحه 11

و بقیه آثار باارزش و منحصر به فرد که از جنس سفال با مفرغ و ... بودند، اجازه خروجشان داده میشد ... امروزه ما میدانیم این آثار جزو باارزشترین گنجینههای بشری، در اختیار مجموعهداران خصوصی و موزههای معروف دنیا است که هر از گاهی با قیمتها و ارقام نجومی، خرید و فروش میشوند. در ادامه تصویب حفاظت از میراث فرهنگی در سال 1309، تالارهای مناسبی جهت نمایش گنجینههای آثار قدس رضوی در مشهد و قم ساخته شد که هر دو موزه از نظر مجموعه آثار اسلامی،خصوصاً نسخ قرآنی تذهیب شده و منسوجات و قالی، بینظیر هستند. در سال 1335 هجری شمسی، موزههای مردمشناسی و هنرهای ملی تأسیس شد و نیز در سال 1340 هجری شمسی، موزه هنرهای تزئینی و همچنین موزههایی در شهرهای آبادان و قزوین تأسیس شد. از تاریخچه احداث موزهها که بگذریم، مهمترین نقشی که موزهها به عهده دارند، مطرح می­شود، یعنی اگر شما ساعتی از وقت خود را در یک موزه بگذرانید، مشخصترین نقشی که در ذهن شما رقم میخورد، بازتابی از زندگی اجتماعی ما انسانهاست که دربرگیرنده فعالیت­های اجدادمان در محیط طبیعی پیرامونشان بوده است. نقش حفاظت و مرمت اشیاء در موزهها«: موزهها برای آنکه بتوانند از عهده ایفای نقش اجتماعی ، آموزشی و فرهنگی خود برآیند، نباید صرفاً به گردآوری آثار بپردازند بلکه باید سلامت اشیاء در فضایی که آنها در آن نگهداری میشوند را نیز تضمین کنند. از همین روست که وظیفه نگهداری، که از وظایف دیرینه موزههاست، مهم است. دراین خصوص پژوهشهایی در مورد شرایط مساعد نگهداری انواع اشیایی که به نمایش گذاشته میشوند صورت گرفته است. پس دو واژه «نگهداری» و «مرمت» مطرح میشود که جزو جداییناپذیر وظایف موزهها است، بهطوری که عملکرد هر کدام متفاوت است که مختصراً به آن اشارهای میکنم. نگهداری: نگهداری عبارت است از کلیه فعالیت­هایی که صرف مجموعهها میشوند تا از علل سهگانه «خرابی» مصون بماند. عوامل سهگانه خرابی با فرسایش عبارتند از: 1- عوامل محیطی؛ مانند آلودگی هوا، حرارت و نورهای مضر 2- عوامل درونی؛ مانند عوامل بیولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی و در کل آنچه که در ساختار شیئی باعث تخریب آن می­شود. 3- عوامل انسانی؛ مانند حمل و نقل اشیاء، نحوه تماس فیزیکی با شیء و امثال آن. مرمت: کار تعمیر و بازسازی بر روی اشیاء آسیب دیده را مرمت میگویند که خود نیازمند هنر و دانش کافی، چیرهدستی و تخصص است. تقسیمبندی موزهها: بنا به رشد معنوی انسانها و همچنین جامعه بشری، نقش موزهها تا اندازهای با اهمیت می­شود. از این رو آنها را به چهار گروه تقسیم میکند: 1- موزههای بزرگ 2- موزههای منطقهای 3- موزههای اختصاصی 4- موزههای سیار امیدوارم بازدید از موزههای شهرمان را از این پس ضروری بدانیم، حداقل ماهی یک بار و با دیدی نو. علیرضا آقاخانی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 13صفحه 11