مجله نوجوان 82 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 82 صفحه 28

اختراع کنسرو در سال 1795 ناپلئون بناپارت فرماندهی ارتش فرانسه را بر عهده داشت . د آن زمان ارسال مواد غذایی به مناطق جنگی مدت زمان نسبتا زیادی طول می کشید و در نتیجه مواد غذایی فاسد می گردید و از این رو ناپلئون بناپارت در جستجوی روشی بر آمد که با استفاده از آن از فساد مواد غذایی جلوگیری شود . در ان زمان مردی به نام تیکولاس فرانکو آپرت دست به ابتکار تازه ای زد . او پس از جوشاندن مواد غذایی در ظروف شیشه ای در آنها را با چوب پنبه بست تا از ورود میکروب جلوگیری کند . نیکولاس توانست با استفاده از این روش مانع نفوذ میکروب به مواد غذایی و در نتیجه سالم ماندن آنها گردد اختراع گرامافون تاکنون اختراعات زیادی به نام توماس ادیسون به ثبت رسیده است . او در سال 1877 م . دستگاه تلگراف را اختراع کرد و در حالی که سرگرم آزمایش بود صدای موزون دستگاه توجه وی را جلب کرد . او دریافت که می توان مارتعاشات صوتی را به شکل علایم الکتریکی ضبط کر د و دوباره آن را به صدا تبدیل نمود . بدین ترتیب ایده ساخت دستگاه گرامافون برای اولین بار در ذهن ادیسن شکل گر فت هدف ادیسون از اختراع گرامافون ساخت وسیله ای برای ضبط کردن پیام های تلفنی بود . ذهن او سرشار از نظریات مربوط به ارتعاش اصوات و انتقال آنها بود . او در هنگام آزمایش با سوزن و نوار دستگاه تلگراف دریافت که وقتی سوزن با سرعت زیاد در حال خواندن پیام های ارسالی است اصواتی را تولید می کند او دریافت که قادر است ارتعاشات صوتی را به نیروی الکتریکی تبدیل کند و پس از آن دوباره آن را به صدا تبدیل نماید . توماس ادیسون در دوران زندگی پر بار خویش در حدود 1093 اختراع را به نام خود ثبت کرد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 82صفحه 28