مجله نوجوان 86 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 86 صفحه 32

سرگرمی وفاداری به معنای واقعی سالها پیش ، کسانی که در ایستگاه قطار شیبویای شهر توکیو رفت و آمد داشتند ، هر روز رأس ساعت 3 بعد از ظهر ، سگ خاکستری رنگی را می دیدند که شتابان وارد ایستگاه می شد و با دقت کسانی را که از قطار پیاده می شدند ، نگاه می کرد او عادت کره بود هر روز به بدرقه ی مردی که صاحبش بود بیاید و او را تا خانه همراهی کند اما یک روز اتفاق شومی افتاد و مرد در محل کارش جان سپرد . سگ که اسمش «هاچی» بود ، طبق روال هر روز به ایستگاه آمد اما صاحبش را در بین جمعیت پیدا نکرد . او حاضر نبود بدون او به خانه برود ، نمی خواست تا او را پیدا نکرده از ایستگاه خارج شود . آن شب گوش های خوابید و تا ظهر فردا را در ایستگاه پرسه زد اما باز هم قطار ساعت سه آمد و خبری از صاحبش نشد . حیوان تا ده سال بعد به همین ترتیب زندگی کرد . لحظ های از ایستگاه خارج نشد و هر روز رأس ساعت 3 گوش به زنگ می شد و جمعیتی را که از قطار پیاده می شدند ، به دقت نگاه می کرد . همه ی مسافران و متصدیان ایستگاه او را می شناختند و برایش غذا می آوردند و اما نمی توانستند برای چشم های نگران و منتظر او کاری انجام دهند . «هاچی» در سال 1935 در ایستگاه قطار مرد . مسافران و متصدیان ایستگاه به هزینه ی خودشان مجسمه او را ساختند و در جایی که هر روز می نشست و به قطار چشم می دوخت ، نصب کردند . یک بازی ساده ی فکری با سه سنگریزه ی سیاه و سه سنگریزه سفید ، می توانید با دوست خود به یک بازی سرگرم کننده ی فکری بپردازید : روی زمین مربعی تقریباً به ضلع 20 سانتی متر رسم کنید . دو قطر آن را هم بکشید . وسط اضلاع را نیز به هم وصل کنید . به این ترتیب شما 9 نقطه تقاطع خواهید داشت . سنگریزه های سیاه مهره هایی یکی از بازیکنان و سنگریزه ن های سفید مهره های بازیکن دیگر را تشکیل می دهد . اکنون برای شروع بازی قرعه بکشید و بعد هر کدامتان به نوبت یکی از مهره های خود را در یکی از نقاط تقاطع قرار دهید . وقتی تمام سنگریزه ها را روی صحنه آوردید ، به نوبت شروع به جا به جا کردن یکی از مهره های خود کنید . در مرحله ی مهره گذاری و مرحله ی جا به جا کردن آنها ، همیشه هدف هر بازیکن این است که مهره های خود را در یک ردیف عمودی یا افقی یا اریب قرار دهد زیرا در این صورت برنده محسوب می شود . به همین دلیل در مراحل مختلف بازی ، هر کسی سعی دارد ضمن اینکه به هدف فوق برسد مانع از ردیف سازی حریف خود شود . بازی به حواس جمعی و تمرکز ذهنی زیادی نیاز دارد و برای تقویت دقت شما بازی مناسبی است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 86صفحه 32