مجله نوجوان 88 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 88 صفحه 10

یاد دوست سر شاخه های نور سرچشمه همه مصیبتهایی که ملتها می کشند ، این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیانند و آن ها این طور هستند که تمام ارزشها را به این می دانند که آنجایی که زندگی می کنند بهتر از دیگران باشد ، آن رفتاری که مردم با آن ها می کنند ، رفتار عبد با مولی باشد ، تمام افکارشان متوجه به این مسائل است . باید حتماً چند تا باغ داشته باشند در شمیران ، در تهران ، در کجا ، تا اینکه بشود یک نفر آدم نخست وزیر یا یک نفر آدم وزیر و کذا . و اینها وضع روحی شان ، به حسب نوع ، این طور بود که چون تمام ارزشها را به قدرت مالی می دانستند ، در مقابل قدرت بالاتر از خودشان خاضع و عبد بودند و در مقابل ضعفایی که قدرت ندارند ، فرمانفرا و حاکم بودند . این وضع طبیعی این است که یک قشر اشراف واعیان - به اصطلاح خودشان - و مرفه ، به یک کشوری حکومت کنند و قابل اجتناب نیست این . هر جایی که توهم می کردند که به قدرتشان یک قدرت بالاتری یک صدم های بزند ، مقابل او لنگ می انداختند و همه جور تواضعی می کردند . به مردم هر چه گذشت ، گذشت و هر چه خواستند می کردند با مردم . این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی ، متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از آن اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملکها و اینها قرار نداد . و این اسباب این شد و می شود که وقتی که بنا شد که اشخاصی زندگی شان یک زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند ، ارزش را ارزش انسانی ، ارزش اسلامی بدانند ، ارزش اخلاقی بدانند ، اگر یک حکومتی ارزشهایش این طور ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد ، بخواهد خدمت به نوع خودش بکند ، خودش را خدمتگزار بداند ، اگر دیدش این باشد ، قهراً ملت با اوست و قهراً نمی تواند یک قدرت خارجی او را تحت تآثیر قرار بدهد . همیشه قدرت خارجی برای اینک بر مردم مسلط بشود ، این بالاتریها را می ترساند . آن ها هم از باب اینکه تمام توجهشان به این بود که در بین ملت قدرتمند باشند ، دارای یال و کوپال باشند ، تسلیم آن ها می شدند برای اینکه به اینها ظلم بکنند . این وضع طبیعی این جور حکومت است و وضع طبیعی حکومتی که از قشر غیر مرفه است ، از خود این مردم درست شده است ، این است که با مردم باشد و خدمت بکند و ارزش را ، ارزش جاه و مقام نداند . 7/6/61- در دیدار با اعضای هیآت دولت صحیفه امام ، ج 61 ، ص 443 و 444

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 88صفحه 10