مجله نوجوان 127 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 127 صفحه 3

سرمقاله هیچ چیزدرجهان اتفاقی نیست! نمی دانم به شانس اعتقاد دارید یا نه! شانس ازآن چیزهایی است که درعین حال که نمی توان به آن بی اعتقاد بود، چندان قابل اعتماد و اطمینان هم نیست. وقتی کسی به یک موفقیّت بزرگ دست پیدا می کند، افراد دیگری که به آن موفقیّت دست پیدا نکرده اند، در بیشتر مواقع هزاردلیل برای خوش شانسی آن آدم و بدشانسی خودشان می تراشند و در مقابل،عدّة دیگری هم هستندکه کسب موفقیّت و موقعیّت بهتر را حاصل تلاش و کوشش آدمها می دانند و اصلاً به شانس واین حرفها معتقد نیستند. آن آدمهایی که به همه چیز فقط شانسی نگاه می کنند در بیشتر موارد جزو آدمهایی هستندکه عقل درست و حسابی ندارند و اصلاً به درد بحثهای منطقی نمی خورند امّا اهالی عقل ومنطق هم نمی توانند این موضوع را نادیده بگیرندکه درجهان خلقت، همة امور به اراده انسانها نیست... با اینکه علم ودانش روزبه روز پیشرفت می کند و انسان قدرت فراوانی در به تسخیر درآوردن جهان پیدا می کند امّا باز هم تمام چیزهای جهان درکنترل انسان نیست. این انسان حقیر حتّی نمی تواند درمورد تاریخ تولّد و مرگش تصمیم بگیرد چه برسد به اینکه بخواهد درمورد جزئی ترین چیزهای زندگی از ارادة خودش بهره بگیرد. بخت واقبال و قسمت و تقدیر و پیشانی نوشت، کلماتی هستندکه انسانهادر مواقعی که به این نکتة مهم پی می برند ازآن استفاده می کنند و خودشان را با این کلمات دلداری می دهند امّا واقعیت چیزی فراتر از این حرفهاست. راز اصلی این ماجرا دراین است که دراین عالم همه چیز تنها به ارادة خداست و ازآنجایی که ما نه حکمت خداوند را می دانیم و نه مصلحت خودمان را تشخیص می دهیم، درک درستی از وقایع عالم نداریم و تمام چیزهایی را که با عقل ناقصمان تطبیق نمی کند، به حساب شانس و اقبال می گذاریم. کلیدهای غیب نزد خداست. کلیدهایی که جزاو هیچ کسی هیچ علمی برآن ندارد. او به تمام چیزهایی که دردریا وخشکی است آگاه است و برگی از درختی نمی افتد مگراینکه او می داند و دانه ای نیست در تاریکی زمین و هیچ تر وخشکی نیست مگر اینکه درکتاب مبین نوشته شده است. در این جهان که بدون ارادۀ خداوند هیچ اتفاقی نمی­افتدتنها چیزی که می­تواند مقدّرات انسان را به سمت خیر و صلاح پیش ببرد دعا کردن و خواستن هر چیز از درگاه حضرت باری تعالی است. البته دعا کردن اسباب و وسایل دارد. مثلاً شما نمی توانید برای اتّفاقی که برای آن اهمیتی قائل نیستند و برای رسیدن به آن هیچ تلاشی نمی کنید،دعا کنید، بله! ازتو حرکت، ازخدا برکت. پس یادتان باشد که اگر یک روز درس نخواندید ودعا کردیدکه نمرة خوبی بگیرید منتظرنمره20 نباشید البته اگر درس بخوانید وتلاش کنید و از خدا کمک بخواهید آن وقت کمک خدای مهربان را هم درهنگام درس خواندن، هم در هنگام امتحان دادن و هم هنگام گرفتن نتیجه احساس نخواهید کرد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 127صفحه 3