مجله نوجوان 128 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 31

موازنۀ قدرت تا زمانی که جنگی در نگرفته‏ است هیچ کشوری از قدرت واقعی کشور دیگر با خبر نیست امّا تصوّری که هر کشور نسبت به قدرت حریفان خود دارد نقش بسیار مؤثّری را در عرصۀ سیاست بازی می‏کند. درک این مسأله چندان پیچیده نیست. وقتی کشوری قصد حمله به کشور دیگری را داشته باشد اوّل سعی می‏کند قدرت حریف را بسنجد. اگر او را قدرتمند فرض کند از حمله به او خودداری می‏کند امّا اگر تصوّر کند که حریفش چندان قدرتمند نیست به خاک آن کشور حمله می‏کند پس نتیجه می‏گیریم که تبلیغات دربارۀ قدرت نظامی یک کشور می‏تواند به اندازۀ قدرت نظامی در دفاع از مرزهای کشور تعیین کننده باشد. یکی از چیزهایی که در موازنۀ قدرت لحاظ می‏شود داشتن کلاهکهای هسته‏ای است. کشور ما بر اساس سیاستهای صلح طلبانۀ خود اعلام کرده است که انرژی هسته‏ای را فقط برای دستیابی به منابع انرژی در اختیار گرفته است امّا نباید فراموش کرد که اسرائیل و آمریکا به این سلاح مجهّز هستند و داشتن بمب هسته‏ای در جهان معاصر بسیاری از معادلات را برای کرۀ شمالی تغییر داد. جنگ در خانۀ همسایگان چند سالی است که ضرب المثل معروف مرگ خوب است امّا برای همسایه به خط مشی اصلی سیاست خارجی استکبار جهانی تبدیل شده است. قدرتهای ویرانگر جهان معاصر در پی منافع ظاهری و مقاصد شومشان، بسیاری از مردم دنیا را گرفتار آتش جنگ کرده‏اند. این جنگها عموماً با شعار دستیابی به صلح پایدار جهانی و گسترش دموکراسی پدید می‏آیند تا بتوانند با استفاده از این دروغ بزرگ افکار عمومی جهانیان را با خود همراه کنند غافل از اینکه در این جهان از خوبی تنها خوبی و از بدی تنها بدی بر می‏آید و هیچ گاه در طول تاریخ جز این نبوده است. با کمی تفکّر و تدّبر دربارۀ این جنگها در خواهید یافت که مسببّین این جنگها در نیمی از کرۀ زمین زندگی می‏کنند و تمام این جنگها در نیم دیگر این کرۀ خاکی اتفاق می‏افتد. جهانخواران جنگ را بسیار دوست می‏دارند امّا به هر حال جنگ خساراتی را هم به همراه خواهد داشت بنابراین آنها تصمیم گرفته‏اند که از خاورمیانه به عنوان زمین کشتی قدرتهای بزرگ استفاده کنند!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 31