مجله نوجوان 217 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 217 صفحه 7

بیوک ملکی یک دریچه رو به باغ یک دریچه رو به دشت یک دریچه سمت نور یک دریچه رو به کوههای دور  یک دریچه گاز باز می شود رو به گریه ها و خنده ها یک دریچه گاه بسته می شود رو به جای خلی پرنده ها  بی نگاهتان این دریچه ها چه بسته و چه باز پشت پرده هایی از سکوت تا همیشه بسته است  با نگاه روشن شما ولی هر دریچه باغی از ستاره چیدن است هر دریچه قاب عکسی از بهار قاب عکسی از تو و من است دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 6 پیاپی 218 / 2 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 217صفحه 7