مجله نوجوان 233 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 233 صفحه 3

حکایت دوست داناترین کودک امام حسن (ع) وقتی کودک خردسالی بود ، هر روز همراه پدربزرگش حضرت محمد(ص) به مسجد می رفت . پیامبر اسلام برای مردم صحبت میکرد و آیاتی را که از طرف خداوند به او نازل شده بود برای آنها می خواند . مردم از پیامبر سؤال می کردند و حضرت محمد (ص) نیز با حوصله به سوال هایشان جواب می داد . امام حسن (ع) با دقت به حرف های پیامبر گوش می داد . وقتی که به خانه می آمد ، با خوشحالی کودکانه ای پیش مادرش حضرت فاطمه(س) می دوید و حرف های پیامبر را برای او نقل می کرد . یک روز حضرت علی(ع) با همسرش فاطمه(س) در حال صحبت کردن بود . حضرت فاطمه ، یکی از گفته های پدرش را برای امام علی(ع) نقل کرد . امام علی (ع) با تعجب فرمود : "این یکی از فرموده های پیامبر(ص) است . تو که در مسجد نبودی! چطور این جمله را شنیده ای؟!" حضرت فاطمه گفت : "این سخن را فرزندمان حسن از قول پیامبر(ص) برایم نقل کرده است . او هر روز همراه پدرم به مسجد می رود و هنگامی که برمی گردد ، سخنان او را برای من هم نقل می کند!" امام علی(ع) بیشتر تعجب کرد . یعنی کودک خردسال او چگونه می تواند سخنان رسول خدا را در ذهن خودش بسپارد و آن را برای مادرش بازگو کند؟ امام علی(ع) خیلی دلشان می خواست که این موضوع را با چشم خود ببیند؟ روز بعد ، باز هم حسن به مسجد رفت . امام علی(ع) هم در مسجد بود . وقتی که نماز و سخنان پیامبر (ص) تمام شد امام علی (ع) زودتر ازحسن خودش را به خانه رساند تا حرف های کودک خردسالش را بشنود . امام حسن به خانه آمد . او از آمدن پدرش به خانه خبر نداشت . همین که خواست حرف های پدربزرگش را به مادرش بگوید ، زبانش به لکنت افتاد! نتوانست راحت حرف هایش را بزند . مثل اینکه از کسی خجالت می کشید . فاطمه(س) با تعجب پرسید : "چرا حرف نمی زنی؟! امروز چه شده است که نمی توانی راحت ، مثل هر روز برایم از سخنان رسول خدا بگویی؟!" حسن گفت : "مادر جان! الان احساس می کنم که در برابر شخص خیلی بزرگی ایستاده ام . احساس می کنم که آن شخص به حرف هایم گوش می دهد! به همین خاطر خجالت می کشم و نمی توانم به راحتی حرف بزنم!" در همین هنگام امام علی (ع) وارد شد .حسن را در آغوش کشید و او را غرق در بوسه کرد . . . "دوست نوجوانان" ولادت با سعادت امام دوم شیعیان ، حضرت امام حسن(ع) را تبریک و تهنیت عرض می نماید . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 21 پیاپی 233 / 14 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 233صفحه 3