مجله نوجوان 238 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 238 صفحه 3

بسم الله الرحمن الرحیم 4 اول سلام 5 باغ تبسم 6 آفتاب مهربانی 8 سفر به صفر ! 11 کیش 12 امام ؛ درسایه ی خیال 14 قشم و چند عکس . . . . 18 جزیره ی آدمخواران 22 از لابلای کتاب ها 24 نقل و نمک 26 گل و پوتین 28 ترشرویی و ورزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 فرم اشتراک . . . . . . . . . . . . . . .34 238 دوست نوجوانان دو هفته نامه نوجوانان ایران سال پنجم ، شماره 26 ، پیاپی 238 ، (دوره ی جدید) نیمه ی اول بهمن ماه 1388 ، قیمت 400 تومان صاحب امتیاز : موسسه تنظیم ونشر آثار امام (ره) مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیر : حسن احمدی مدیر هنری : کبری ابراهیمی تلفن : 22290191 توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملازاده تلفن : 66706833 فکس : 66712211 نشانی مجله : تهران خیابان شهید باهنر ، خیابان یاسر ، خیابان سوده ، نبش شمیرا ، کد پستی 1977663613 موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) روابط عمومی ، دوست نوجوانان .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 238صفحه 3