مجله نوجوان 239 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 239 صفحه 3

بسم الله الرحمن الرحیم 4 اول سلام 5 از بهاری تازه 6 آفتاب مهربانی 8 تلویزیون 10 کسی که از دل کولاک صدایم می کند 12 شعر 14 یک روز در جهنم 16 مثل فرشته مهربان 18 فالنامه 20 از لابلای کتابها 22 امام؛ در سایه ی خیال 24 گزارش تصویری و خوی بد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 نقل و نمک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 فرم اشتراک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 ورزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 239 دوست نوجوانان دو هفته نامه نوجوانان ایران سال پنجم ، شماره 27 ، پیاپی 239 ، (دوره ی جدید) نیمه ی دوم بهمن ماه 1388 ، قیمت 400 تومان صاحب امتیاز : موسسه تنظیم ونشر آثار امام (ره) مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیر : حسن احمدی مدیر هنری : کبری ابراهیمی تلفن : 22290191 توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملازاده تلفن : 66706833 فکس : 66712211 نشانی مجله : تهران خیابان شهید باهنر ، خیابان یاسر ، خیابان سوده ، نبش شمیرا ، کد پستی 1977663613 موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) روابط عمومی ، دوست نوجوانان .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 239صفحه 3