مجله نوجوان 239 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 239 صفحه 31

آهن ربا مردی با مو های بلند به آرایشگاه رفت تا موهایش را کوتاه کند . آرایشگر شروع به کار کرد : اما بعد از چند دقیقه دست از کار کشید و یک آهن ربا آورد . آهنربا را روی سر مرد چرخاند . مرد پرسید : "این روش جدید آرایشگری است؟" آرایشگر جواب داد : "نه ، دارم دنبال قیچی ام می گردم ." شلوار پاره خانمی شلواری به گدا داد و گفت : "شوهرم این شلوار را نمی خواهد . فقط یک کم پاره است ." گدا گفت : "من عجله ندار شما شلوار را بدوزید . وقتی حاضر شد از شما می گیرم ." چشم بلبلی مشتری : "آقا لوبیا چشم بلبلی کیلو چنده؟" فروشنده : "کیلو پانصد تومان ." مشتری : "خیلی گران است . یک کیلو لوبیا چشم گنجشکی بده ." صندلی هیتلر با پدرم به موزه رفتم . من روی یک صندلی که توی موزه بود نشستم . ناگهان مأمور موزه آمد و گفت : " بلند شو پسر بی ادب ! روی صندلی هیتلر نشستی ." پدرم ناراحت شد و گفت : "مواظب حرف زدنت باش آقا ! پسرم خسته شده . هر وقت هیتلر آمد . بلند می شود ." فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان ب های اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید . (قابل پرداخت در تمامی شعبه های بانک صادرات) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران ، خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستان ها با پست عادی هر نسخه هزار ریال . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال . هزیته ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستان ها با پست سفارشی هز نسخه هشت هزار ریال . برای کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت شماره های گذشته و یا ارسال مجله به خا رج از کشور باامور مشترکین ، تلفن 66706833 و دور نگار 66712211 تماس حاصل فرمائید . نام و نام خاناودگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سن و کلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ اشتراک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی اشتراک از شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تا شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کد پستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 239صفحه 31