مجله نوجوان 242 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 242 صفحه 34

جدول بی نقطه نرگس فراهانی افقی : 1- رودی که مرز میان قفقاز و ایران را طی کرده و به خزر می ریزد . 2- محل های ورود وجا های فرود آمدن 3- همه فن حریف 4- حاکمان - آموزگار 5- الفبای تلگراف - جنس به ظاهر قوی - بانگ و آهنگ 6- رنجها و ناخوشی ها - نامه ، کتاب ،پیغام 7- تله - اهلی 8- آستانه و جلوی در - بارانداز کشتی ها 9- یکی از نخستین سلسله های پادشاهی در ایران باستان - پسندیده و خالص- مسیر 10- خوش باور - جایی که چیزی دور می زند 11- کارمند اداره ی پلیس 12- سنش زیاد نیست . 13- گرمی آتش عمودی : 1- کمک و یاور 2- جوانمردی ها 3- مقبره 4- زن یا شوهر - جزیره 5- محل عبور ، گذرگاه - سود و فایده - کاسه چوبی ، روکش ناخن 6- خیالات - گرد تقویت پلک و چشم 7- گوسفند جنگی - بردگی و اسیری 8- برگزیده و برتر - همراه 9- حس ناخوشایندی در اعضای بدن - جایز - عقاب سیاه 10- ترس و بیم - تقاطع سه طرفه 11- اسب سوار ماهر 12- شقایق 13- تمام ، جمیع

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 242صفحه 34