مجله نوجوان 243 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 243 صفحه 3

بسم الله الرحمن الرحیم 4 اول سلام 5 یاد ایام 6 آفتاب مهربانی 7 فرم اشتراک 8 طنز 12 در خواب از کنارش می گذرم 17 برج میلاد 18 تصویر 20 شعر 22 با دست های پر 24 از لابلای کتابها 26 اولین شاهکار ادبی و گنجشک و سیم خاردار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 ورزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 جدول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 234 دوست نوجوانان دو هفته نامه نوجوانان ایران سال پنجم ، شماره 28 ، پیاپی 240 ، (دوره ی جدید) نیمه ی اول اسفند ماه 1388 ، قیمت 400 تومان صاحب امتیاز : موسسه تنظیم ونشر آثار امام (ره) مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیر : حسن احمدی مدیر هنری : کبری ابراهیمی تلفن : 22290191 توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملازاده تلفن : 66706833 فکس : 66712211 نشانی مجله : تهران خیابان شهید باهنر ، خیابان یاسر ، خیابان سوده ، نبش شمیرا ، کد پستی 1977663613 موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) روابط عمومی ، دوست نوجوانان . تصویر سازی روی جلد: امیر نساجی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 243صفحه 3