مجله نوجوان 243 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 243 صفحه 23

ابا حارثه می گوید : من مقداری سیب دارم آوردن سیب با من ! تمیم می خندد و می گوید : من هم به می آورم ! ابا محمد هم تا می آید چیزی بگوید ، من جلوتر از او می گویم : من هم چند تا عود خوشبو می اورم . ابا محمد با خنده می پرسد : پس من چی ؟ ابا حارثه پاسخ می دهد : تو هم به من در آوردن سیب ها کمک کن ! همگی می خندیم . بعد ، خیلی زود برمی گردیم به خانه هایمان تا این بار با دست پر به عیادت مریض برویم .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 243صفحه 23