مجله نوجوان 245 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 6

آفتاب مهربانی شمهای از مرتبت حضرت زهرا علیهالسلام از دیدگاه فرزندش امام خمینی(س) نزول جبرئیل بر حضرت زهراعلیهالسلام من راجع به حضرت صدیقه ـ سلامالله علیها ـ خودم را قاصر میدانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است که حضرت صادق ـ سلامالله علیه ـ میفرماید: فاطمه ـ سلامالله علیها ـ بعد از پدرش 75 روز زنده بودند. در این دنیا، بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت و جبرئیل امین میآمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض میکرد و مسائلی از آینده نقل میکرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراودهای بوده است؛ یعنی، رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقة اول از انبیای عظام دربارة کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیهای که واقع میشده است، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریة او میرسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است، کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همان طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است ـ و البته آن وحی به معنای آوردن احکام، تمام شد به رفتن رسول اکرم ـ کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسألة آمدن جبرئیل برای کسی یک مسألة ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی میآید و امکان دارد بیاید، این یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل میخواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به اینکه قضیة تنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطة روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است. او تنزیل میدهد او را و وارد میکند تا مرتبة پایین یا بگوییم که خیر، حق تعالی او را مأمور میکند که برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم بگوییم که بعض اهل نظر میگویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر میگویند، تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل میآید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیای درجة اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی وابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است، بعد از این هم بین کسی دیگر نشده است. حتی دربارة ائمه هم من ندیده ام که وارد شده باشد اینطور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای حضرت زهرا ـ سلامالله علیها ـ ست که آنکه من دیدهام که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد میشده و مسائل آتیهای که بر ذریة او میگذشته است، آن مسائل را میگفته است و حضرت امیر هم ثبت میکرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است، راجع به مسائلی است که در عهد ذریة بلند پایة او حضرت صاحب ـ سلامالله علیه ـ است، برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمیدانیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همة فضایلی که برای حضرت زهرا ذکر کردهاندـ با اینکه آنها هم فضایل بزرگی است ـ این فضیلت را من بالاتر از همه میدانم که برای غیر انبیا ـ علیهمالسلام ـ آن هم نه همة انبیا، برای طبقة بالای انبیا ـ علیهمالسلام ـ و بعض از اولیایی که در رتبة آنها هست، برای کس دیگر حاصل نشده. و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این هفتاد و چند روز، برای هیچکس تاکنون واقع نشده و این از فضایلی است که از مختصات حضرت صدیقه ـ سلامالله علیها ـ است. صحیفه امام؛ ج 20، ص 4-6.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 6