مجله نوجوان 245 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 17

یخ قطاری از سانفرانسیسکو به نیویورک میرفت. توی یکی از کوپه ها زن و شوهر جوان و پولداری نشسته بودند. یکدفعه زن گفت وای... چقدر تشنهام! کاش مقداری یخ بود تا آب میوهام را با آن میخوردم. شوهرش بلند شد و تمام قطار را گشت اما یخ پیدا نکرد. مجبور شد اعلام کند هر کس مقداری یخ بیاورد من صد دلار به او میدهم. مردی از همان کوپه بلند شد رفت مقداری یخ آورد و صد دلار را گرفت. چند ساعت بعد دوباره زن هوس شربت خنک کرد. شوهرش گفت: اگر این دفعه یخ بیاوری دویست دلار میدهم. مرد بلند شد و رفت چند تکه یخ آورد و دویست دلار گرفت. چند ساعت بعد دوباره زن هوس یخ کرد. شوهرش به آن مرد گفت: این دفعه هم یخ بیاوری سیصد دلار میدهم. ولی مرد جواب داد: متأسفم دیگر نمیتوانم. اگر همهی یخها را به خانم شما بدهم جسد مادربزرگم تا نیویورک میگندد. خانهی دزد زده قاضی به زن گفت: شما وقتی دیدید خانهیتان شلوغ پلوغ است و همه چیز به هم ریخته چرا همان اول نیامدید گزارش سرقت را به مأمورین بدهید؟ زن گفت: آخه آقای قاضی اولش فکر کردم شوهرم در نبود من دنبال پیراهن تمیز میگشته! کت و شلوار مردی یک دست کت و شلوار شیک خرید و فردای آن روز آن را پوشید و به خیابان رفت. ناگهان باران شدیدی گرفت و در تمام مدتی که مرد در خیابان بود باران بارید. به خاطر همین کت و شلوارش آب رفت کوتاه شد. و حسابی از ریخت افتاد. مرد که حسابی ناراحت شده بود با همان سر و وضع پیش فروشنده رفت. فروشنده تا او را دید به قضیه پی برد ولی بدون اینکه به روی خودش بیاورد، لبخندی زد و گفت: بهبه! ماشاءا... هزار ماشاءا... توی یک روز چقدر بزرگ شدید! زمین و خورشید میان دو نفر اختلاف افتاده بود. اولی میگفت: زمین ثابت است و خورشید متحرک. دومی میگفت نه خورشید ثابت است و زمین متحرک. اولی گفت: من دلیل دارم که خورشید متحرک است. در تورات آمده که حضرت یوشع پیامبر، خورشید را از حرکت بازداشت. دومی گفت: پس حرف من درست است. خورشید از آن وقت به بعد ثابت مانده است. احمق اولی: باز هم جلوی مردم به من گفتی احمق؟! دومی: آخ! ببخشید! یادم نبود که این فقط یک رازی بین من و تو است!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 17