مجله نوجوان 246 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 246 صفحه 8

طنز خال آسمون! سیدسعید هاشمی آخرین امتحان را که دادم با عجله به خانه آمدم. خودکار و کتابم را گوشهای گذاشتم و رفتم پیش بابا که داشت باغچه را آب میداد. گفتم: بابا یه کم پول به من میدی؟ - پول رو برای چی میخوای؟ - میخوام برم کاغذ و حصیر بخرم بادبادک درستکنم. بابا با تعجب گفت: چی چی درست کنی؟ - میخوام بادبادک درست کنم. چند ماهه تو فکرش هستم. حالا که تابستون شده دیگه بیکارم. میخوام یه بادبادک گنده و خوشگل درست کنم، بفرستم هوا. بابا تا این را شنید شیلنگ را انداخت توی باغچه. گوش مرا گرفت و گفت: پسرهی بیفکر مگه تابستون، موقع بادبادک درست کردنه؟ برو آماده شو ببرمت کلاس زبان. تابستون، وقت تلاش و کاره. باید تلاش کنی تا توی نُه ماه تحصیلی به پِتپِت نیفتی. گفتم: بابا تو رو خدا اجازه بده چند روز استراحتکنم. بعداً هم میتونم برم کلاس زبان. اما بابا گوش نکرد. کشانکشان مرا برد و توی کلاس زبان ثبتنام کرد. من وظیفه داشتم هر روز صبح بروم کلاس و ظهر برگردم. عوضش بعدازظهرها بیکار بودم. به فکرم رسید بعدازظهرها بادبادک را ردیف کنم. یک روز بعد از ظهر رفتم پیش بابا و گفتم: بابا یه کم پول به من میدی؟ - برای چی؟ - میخوام کاغذ و حصیر و چسب بخرم، بادبادک درست کنم. بابا که داشت ناخنهایش را میگرفت، ناخنگیر را زمین انداخت گوش مرا گرفت و گفت: بچهی نادون! به جای این کارها برو یه کاری بکن که کار باشه. تو که بعد از ظهرها وقت داری چرا نمیری کلاسی، چیزی ثبتنام کنی. بابا این را گفت و بعد کشانکشان مرا برد و در

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 246صفحه 8