مجله نوجوان 247 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 247 صفحه 23

در کلکته منتشر کرد. اولین شمارههای این روزنامه که «احسن الاخبار و تحفـﮥ الاخیار» نام داشت، در رمضان سال 1267 هـ .ق به ایران رسید. این روزنامه از سیاست انگلستان و رفتار مردم آن انتقاد تند میکرد و به همین سبب سفیر انگلیس در تهران پیشنهاد کرد از ارسال آن به ایران جلوگیری شود. اما روزنامهی وقایع اتفاقیه که در واقع دومین روزنامهی چاپ تهران پس از روزنامهی میرزا صالح بود، در نخستین شمارهی خود به تاریخ 18 بهمن 1229 هـ .ش بدون نام انتشار یافت و از شمارهی دوم، وقایع اتفاقیه نامیده شد. سرگذشت تهران حسین شهیدی مازندرانی فرمانروایی نوین کوروش، این نفخهی تازه را در عالم دمید و الگوی یک فرمانروایی نویی را که مبتنی بر اخلاق و عدالت و نجابت بود به عالم عرضه کرد. او میانهروی را لازمهی امپراتوری میدانست؛ اما بنیاد فرمانروایی را بر رأفت و محبت قرار میداد و به همین سبب حتی دشمنانش هم که از این نرمخویی او آگاه بودند در جنگ با او مانند کسی که باید بکشد یا کشته شود، نمیجنگیدند. بیانیهی او در بابِل که یک نسخهی آن بر روی یک استوانهی گلی از دستبرد حوادث مصون مانده است، اولین پیشنویس اعلامیهی حقوق بشر را در آن دنیای ظلم و تبعیض و هرج و مرج عَرضه میدارد، و این خود، نبوغ سیاسی را نیز در وجود این جنگجو و این فاتح بیمانند، قابل ملاحظه نشان میدهد. صفات عالی اخلاقی او موجب شد تا در نزد مورخان و فلاسفهی یونان بهعنوان نمونهی پادشاهی مورد تحسین واقع شود. در هر جا که بهعنوان فاتح وارد میشد برخلاف فاتحان آشور و بابل، نسبت به عبادتگاهها تکریم و احترام نشان میداد و از هرگونه کوتاهی نسبت به پیروان ادیان، دوری میکرد. هر چند، اجازه نمیداد این احترام، بهانهای شود برای قدرتطلبی کاهنان. روزگاران عبدالحسین زرینکوب هر چه هستی دوش1، چشمت به خواب غفلت بود غافل از خویشتن، چو دوش مباش چون شغالان به لانهات تازند کم زمُرغ اَر نِهای، خموش مباش میشوی سهم شعله، خار مشو میشوی صید گربه، موش مباش اهل هوشت دهند، پند، همی غافل از پند اهل هوش مباش حامی رنجبر اگر هستی روز و شب، گرم عیش و نوش مباش هر چه هستی، عدو2پرست مَگرد هر چه هستی، وطنفروش مباش رهی معیّری 1. دیشب 2. دشمن

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 247صفحه 23