مجله نوجوان 251 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 251 صفحه 34

جدول کلمات متقاطع نرگس فراهانی افقی 1. دلاوری ـ از استانهای جنوبی کشورمان. 2. آگاه و بصیر ـ از گیاهان خوراکی با ساقة پهن و آبدار. 3. طرف ـ بزرگترین پستاندار دریایی ـ گوشت ترکی ـ ناپسند. 4. عقل و شعور ـ پافشاری کردن در امری ـ بنده و غلام. 5. پوستة سفید رنگ روی دندان ـ شوخی و سخن غیر جدّی ـ دلیر و متهور. 6. آخرین رمق ـ هنر ـ چاشنی چلوکباب. 7. زرق و برق ـ کاخ و باغ و حمّام معروفی در کاشان. 8. دنیا ـ حرف فاصله ـ چیزی که لبة آن گرد باشد و تیزی نداشته باشد. 9. شگون و میمنت ـ قسمت میانی بدن بین قفسة سینه و لگن خاصره ـ نام چند تن از پادشاهان سلسلة اشکانی. 10. بیست و هشتمین حرف الفبای فارسی ـ وسیلة فولادی آجدار که برای ساییدن فلزات یا چوب به کار میرود ـ از درختان همیشه سبز. 11. اشاره به دور ـ ریشه ـ تباهی ـ ناراست. 12. بلندی ـ ارمغان. 13. آسودگی خاطر ـ پیشوا. عمودی 1. دارای شوکت و حشمت ـ نگاه کردن. 2. خواب خوش ـ پیشانی. 3. عنصر حیاتی ـ سنگریزه ـ از شهرهای جنوب استان فارس ـ دهان. 4. بمب کاشتنی ـ آسمانها و مدار ستارگان ـ بیگناه. 5. یکّه ـ اصلیترین غذا ـ سرنیزه. 6. از درختانی که در جنگلهای هندوستان میروید و بلندیاش به ده متر میرسد و میوهای خوشمزه دارد ـ نمایش ـ بچه بدنیا آوردن. 7. از آلات جنگ در قدیم ـ غار. 8. سخن صریح ـ زائو ترسان ـ شن نرم. 9. مقصود ـ سخت و محکم ـ کمیاب. 10. درشت و ستبر ـ گرانمایه ـ خونبها. 11. مزة دهان جمع کن ـ قیمتی ـ سست و بیحس ـ نفس خسته. 12. تابان و درخشان ـ ظرف بزرگ آبخوری دهان گشاد. 13. مرطوب ـ پراکنده به شکل آشفته.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 251صفحه 34