مجله نوجوان 138 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 138 صفحه 15

نوجوانان دوست کاغذ نکمی خلقت بشر معلّم دربارۀ خلقت بشر صـحبت می­کـرد که ناگهـان یکـی از شـاگردان بـرخاست و گفـت: آقا، پـدرمان می­گوید ما از نسل میمونیم! معلّم گفت: بنشین بچه جان، امور خانوادگی شما به من مربوط نیست! چهار ساله شد معلّم ادبیات: رضا بگو ببینم، در سال 608 چه اتفاقی افتاد؟ رضا: آقا! مولوی به دنیا آمد. .معلّم ادبیات: آفرین، حالا بگـو ببینم در سـال 612 چه اتفاقی رخ داد؟ رضا کمی مکث کرد و گفت: آقا اجازه! مولوی چهارساله شد! جنگهای صد ساله معلّم: دربارۀ جنگهای صدساله هرچه می دانی بگو. شاگرد: آقا اجازه! فقط مدتش را می دانیم!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 138صفحه 15