مجله نوجوان 15 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 15 صفحه 32

خواب در باور مردمان قدیم فرهنگ عامیانه قدیم ها- مثلاً زمان پدربزرگهایمان- اعتقادات و عقاید فراوانی وجود داشته که برخی از آنها در زمان ما هم مرسوم است. برخی این اعتقادات را خرافه می دانند و معتقدند که قدیمی ها خرافاتی بوده اند اما تحقیقات نشان داده که بسیاری از این باورها ریشه در آیین های کهن و علم روز جهان دارد البته این نکته که برخی از آنها تنها خرافاتی ساده لوحانه بیشتر نیستند نیز برکسی پوشیده نیست در این جا سعی داریم تا گزیده ای از این باورها را بیاوریم تا خود شما بنا بر علاقه تان به دنبال ریشه های آنها بگردید این هفته به باورهای برخی مردم، درباره خواب می پردازیم. درباره خواب، کتابهای فراوانی نوشته شده که از آنجلمه می شود به تغبیر خواب ابن سیرین و تعبیر رویا از زیگموند فروید، روانشناس معروف و بزرگ، اشراه کرد و اما برخی باورها درباره خواب: شب جوراب بالای سر باشد، آدم خواب آشفته می بیند. اگر کسی شب، شلوار بالای سرش بلند و خواب بد ببیند، خوابش تعبیر ندارد. زن آبستن اگر شمشیر در خواب ببیند، حتما پسری به او خواهد داد و اگر مروارید در خواب ببیند، صاحب دختری می شود(جالب است بدانید بخش اول این اعتقاد با تعبیر فروید، صدق می کند) اگر کسی در خواب مرغ، ماهی یا اسب ببیند، مرادش داده خواهد شد (اگر در خواب بینی مرغ و ماهی نمیری تا رسی بر پادشاهی) کسی که در خواب ببیند به حمام رفته، به زیارت خواهد رفت. شخصی که مرده، اگر در خواب چیزی به آدم بدهد، دلیل زیادی عمر است و اگر بگیرد، نشان بدی است. کسی که خواب ببیند بالای بلندی رفته، اوضاع کار و بارش رو به راه می شود. کسی که در خواب ببیند در خلا(دستشویی)افتاده، پول زیادی می یابد! اگر شخص، گاو و گوساله در خواب ببیند، نشان این است که دشمن دارد. مار در خواب، نشانه سربلندی و دولت است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 15صفحه 32