مجله نوجوان 244 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 22

طنز کشتی امریکایی (به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیجفارس) سیدسعید هاشمی ماهی کوچولو گیر کرده بود به قلاب ماهیگیری و هی تکان میخورد و چپ و راست میشد. درد، تمام وجودش را پر کرده بود. قلاب داشت میرفت بالا و ماهی کوچولو را هم میبرد. مویر ماهی کوچولو دیگر ناامید شده بود. از تک و تا افتاد. یکدفعه کوسهخان از دور پیدایش شد. داد زد: ماهی کوچولو ناراحت نباش دارم میآم. در یک چشم به هم زدن نخ قلاب را پاره کرد و ماهی کوچولو را نجات داد. بعد هم قلاب را از دهان ماهی کوچولو درآورد. ماهی کوچولو که خیلی خوشحال شده بود فریاد زد: «وای... کوسهخان کجا بودی؟ چه بهموقع رسیدی؟ کمکم ماهیهای دیگر دور کوسهخان و ماهی کوچولو را گرفتند. کوسهخان گفت: این کشتی از وقتی وارد این دریا شد امنیت ما از بین رفته باید امروز حسابمو باهاش صاف کنم. کوسهخانه به سطح آب رفت و داد زد: آهای عوضی! اینجا چهکار میکنی؟ هیچ معلوم هست از اون سر دنیا پا شدی اومدی اینجا برای چی؟ یکی از ماهیها گفت: وای! این کوسهخان الان شر به پا

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 22