مجله نوجوان 244 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 34

جدول بی نقطه نرگس فراهانی افقی: 1. ده یونانی. 2. خنک. 3. خدای دراویش ـ جادوگر. 4. شعر و داستان در وصف پهلوانان و دلاوریهای قومی و نژادی ـ جدّ رستم. 5. جانوری افسانهای و موهوم که زهر کشندهای دارد ـ پشت سر. 6. میزان حرارت ـ راز ـ نشان جمع فارسی. 7. راه و روش ـ آجر و خشت پخته. 8. طایفهای ایرانی ـ تکیه دادن ـ پدربزرگ. 9. خواست و میل ـ با نشاط و پر انرژی. 10. ستاره های ریز و کم نور در دب اصغر ـ دکانداری که اسباب خانه خرید و فروش میکند. 11. پانصد هزار ـ نام ترکی. 12. نیست و نابودکردن. 13. روی شکم خوابیدن. عمودی: 1. آبسه. 2. کسی که با دیگری در یک خانه زندگی کند. 3. مباح و جایز ـ خاک کوزهگری. 4. مرغ سعادت ـ کلاه کوچک. 5. شهادت ـ رفتار مسالمتآمیز. 6. عدد دونده ـ بیماری ریوی ـ نوید دادن. 7. ظرف غذاخوری گود ـ جایگاه مرشد در زورخانه. 8. نظرها ـ زهر ـ صد متر مربع. 9. ادراک و شعور ـ التهاب مغز سر که با تشنج و پریشان حواسی همراه است. 10. جوجهتیغی ـ تند و تیز. 11. تلخ عرب ـ گودی ته درّه. 12. ترسو. 13. تیغة نازک دندانهدار فلزی نجاری.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 34