مجله نوجوان 248 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 248 صفحه 9

و ایجاد اندیشه در اثر. * * * یادداشت سردبیر: مرد حسابی! اینکه شد مثل همان اولی. پس پیامش کو؟ نویسنده با درماندگی: تقصیر من چیست آقای سردبیر؟ من تا میخواهم به پایان داستان برسم، این مردک نزولخوار میدود پیش داورها. به آنها رشوه میدهد و همه چیز را به نفع خودش تمام میکند!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 248صفحه 9