لبیک یا خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : اسرافیلی، حسین

لبیک یا خمینی

لبیک یا خمینی

‏ ‏

‏ای لطف سبز باران، لبیک یا خمینی‏

‏ای شوکت بهاران، لبیک یا خمینی‏

‏ای چشمه سار ایمان بر تشنگان قرآن‏

‏از نسل سربداران، لبیک یا خمینی‏

‏آواز عشق در دشت پیچید و باز برگشت‏

‏با حلق کوهساران: لبیک یا خمینی‏

‏ای در طنین گامت، مفهوم استقامت‏

‏در صحن کارزاران، لبیک یا خمینی‏

‏چون آذرخش سرکش، در خون و دود و آتش‏

‏گفتند جان نثاران: لبیک یا خمینی‏

‏نقش است ای برادر در خط خون سنگر‏

‏فریاد روزگاران، لبیک یا خمینی‏

‏خون تا خدا پسند است فریادها بلند است‏

‏از نای بیقراران، لبیک یا خمینی‏

‏برخیز ای برادر، بانگی بزن چو حیدر‏

‏با خیل پاسداران، لبیک یا خمینی‏

‏بانگی دگر درافکن، در کوه و دشت میهن‏

‏خواندند تک سواران، لبیک یا خمینی‏

‏خواندند بر سر دار، فواره های خونبار‏

‏از زخم سرخ یاران، لبیک یا خمینی‏

‏ ‏

‏  ‏

‏                                                      حسین اسرافیلی‏

‎ ‎