کبوتر شعر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : ابراهیمی، محمدحسین

کبوتر شعر

کبوتر شعر

‏ ‏

‏و صفحه صفحه ی دفتر سفید شد... پر شد ‏

‏که دفتر غزلم باز شد... کبوتر شد...‏

‏پرید و بعد، سبک روی بال باد نشست‏

‏که وزن هر غزل از باد هم سبک تر شد...‏

‏کبوترانه پرید از میان شهر گذشت‏

‏میان شهر که با لطف سنگ، پرپر شد‏

‏چقدر از تپش سنگ ها دلش خون بود‏

‏که خون سرخ کبوتر چکید و جوهر شد‏

‏و پر کشید به سمت حرم کبوتر شعر‏

‏به عطر و بوی حرم، قافیه معطر شد‏

‏که عطر و بوی امام از بهشت می آمد‏

‏مشام شعر از آن بوی خوش معطر شد‏

‏دوباره آمد و شعری برای من آورد‏

‏سپس کبوتر شعرم دوباره دفتر شد ‏

‏                                                                        محمد حسین ابراهیمی‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎