اماما!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1393

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : کافی، غلامرضا

اماما!

اماما!

 

‏بزرگا!  اماما!‏

‏مهین یادگارا  زمین را  زمان را‏

‏بلندا نگارا، همین را، هم آن را‏

‏بلندا نگارا، مهین یادگاری‏

‏تو این خاک خون رنگ غیرت نشان را‏

‏زهی صیت نامت ز عالم فراتر‏

‏زهی عطر یادت گرفته جهان را‏

‏حنیف مقدم، خلیل معاصر‏

‏که درهم شکستی ستمکارگان را‏

‏تو زنجیر زجر زبونان بریدی‏

‏هم از یاوه گویان بریدی زبان را‏

‏سر سرکشان را به چنبر کشیدی‏

‏که گردن شکستی تو گردن کشان را‏

‏ستم می گریزد ز درگاهت آری‏

‏که در خاک غلتیده آن آستان را‏

‏صلابت تو  از کوه داری؟ زهی سهو‏

‏که کوه از تو دارد شکوه گران را‏

‏هم از شانه های تو دارد نشانی‏

‏اگر صخره بر خود نبیند تکان را‏

‏گره خورده با دین چنان صیت نامت‏

‏که فریاد تو یاد آرد اذان را‏

‏سلاح تو ایمان، قرین تو قرآن‏

‏بریدی امان شاه صاحب قران را‏

‏نه تیغ و نه ترگ و نه هیهای لشکر‏

‏نه در کف گرفتی عنان و سنان را‏

‏نه اسبان تازی ز جیحون جهاندی‏

‏نه تسخیر کردی قلاع فلان را‏


نه بازو شکستی نه بارو گشودی‏

‏نه در بند کردی فلان خاندان را‏

‏نه تاج زمرد، نه تخت زبرجد‏

‏نه بر تن قبا دوختی پرنیان را‏

‏چه کردی که این خیل مشتاق محروم‏

‏به درگاه تو تحفه آورد جان را‏

‏حکومت به دلها مرام شما بود‏

‏که لرزاند تا بن دل حاکمان را‏

‏زهی فکر و تدبیر پیرانۀ تو‏

‏که در شورش آورد خیل جوان را‏

‏بزرگا!  اماما! تو را دوست داریم‏

‏و هم نزهت نهضت جاودان را‏

‏گران بود داغ تو بر خلق، زیرا‏

‏گرفتی تو از خلق، خواب گران را‏

‏تو گفتی به اعجاز کشف و شهودت‏

‏که اسلام گیرد کران تا کران را‏

‏زمان چشم دارد به آن روز موعود‏

‏تماشای موعود صاحب زمان را‏

‏که خاک از فراوانی سبزه و گل‏

‏خجالت دهد باغسار جنان را‏

‏جهان از تماشای او گر بگیرد‏

‏بسوزاند از غمزه ای کهکشان را‏

‏ببخشد به یعقوب ها چشم بینا‏

‏بگیرد ز ایوب ها امتحان را‏

‏بسی راز ناگفته را سرگشاید‏

‏بشوید هم از گرگ کنعان دهان را‏

‏بزرگا!  اماما! تو را دوست داریم‏

‏و هم انقلاب بزرگ جهان را!‏

‏                                                                دکتر غلامرضا کافی ‏

‎ ‎