قرار هستی ما بی قرار می آید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : راکعی، فاطمه

قرار هستی ما بی قرار می آید

«قرار هستی ما

بی قرار می آید»

‏دهید مژده به یاران، که یار می آید‏

‏قرار گیتی چشم انتظار، می آید‏

‏کلید صبح بدست و سرود عشق به لب‏

‏ز انتهای شب، آن شهسوار می آید‏

‏ز تنگنای خیالم گذشته است و کنون‏

‏به پهندشت دلم آشکار می آید‏

‏هزار لشکر خوبیش از یمین و یسار‏

‏که از فساد برآرد دمار، می آید‏

‏طلسم کین به سرانگشت مهر می شکند‏

‏بشیر دوستی پایدار می آید‏

‏سخای اوست که از چشمه سار می جوشد‏

‏شمیم اوست که از لاله زار می آید‏

‏صدای اوست که به حلقوم باده می شنوم؟ ‏

‏خروش اوست، که از آبشار می آید‏

‏به جلوه ای که از و دیده آفتاب، چنین‏

‏به جیب برده سر و شرمسار می آید‏

‏جهان برای تماشا به پای می خیزد‏

‏به پای بوسی او روزگار می آید‏

‏دریغ کز غم خوبان گرفته است دلش‏

‏چو لاله ملتهب و داغدار می آید‏

‏به سوگواری گلها، به غمگساری عشق‏

‏قرار هستی ما، بی قرار می آید... ‏

  فاطمه راکعی

‎ ‎