مجله نوجوان 185 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185 صفحه 27

و بيننده دوست دارد قدم به قدم با داستان همراه شود و گره را باز كند . لبخنده در حالي سراغ اين مضمون رفته است كه سريال هاي قبلي اش به دليل ، ريتم كند ، شكست خورده اند . سريال «كارآگاهان» با بازي زيباي مهدي هاشمي و اكبر زنجانپور كار جديد لبخنده بود كه به جز مواردي معدود كه آن هم به خاطر بازي قدرتمندانة كامران تفتي ايجاد شده بود ، به عنوان يك سريال پليسي و معمّايي قابل قبول نبود . البته قدرت كامران تفتي بيشتر مربوط به حركات رزمي اوست نه قدرت بازيگري و اين در حالي است كه او در آثار فخيم زاده از نظر بازيگري نيز قابل قبول ظاهر شده است . تخصّص لبخنده در كار هاي ملودرام است ولي اين بخش كار او نيز در اين سريال پليسي به چشم نمي آيد و مانند يك وصلة ناجور به اصطلاح توي ذوق مي زند . حميد لبخنده براي گريز از كليشه شدن از فرمول موفق سريال «در پناه تو» فرار مي كند ولي اين كليشه گريزي او بيش از آنكه براي او موفقيتي در پي داشته باشد موجب شكست آثارش شده است . جاسوس بازي رمانتيك چندي است سريالي به نام «آينه هاي نشكن» از شبكة دوم سيما بخش مي شود . اين سريال به موضوع انرژي هسته اي مي پردازد . علي قربان زاده كه نقش يك فيلمساز جوان را در اين سريال بازي مي كند به واسطة برادر بزرگترش كه در سازمان انرژي اتمي مشغول به كار است براي تصويربرداري و جمع آوري يك آرشيو تصويري و آموزشي از فعاليت هاي هسته اي ايران به استخدام سازمان در مي آيد . كار قربان زاده تحت تدابير شديد امنيتي آغاز مي شود . صبا كمالي كه نقش همسر قربانزاده را بازي مي كند به طور سربسته اطلاعات محرمانه را براي دوستش فاش مي كند و همين مسئله باعث مي شود افرادي فعاليت هاي آنها را زير نظر بگيرند . از آنجايي كه قرار است با يك فيلم جاسوسي و پليسي روبرو باشيم بايد گفت كه سريال ضعف هاي بسيار زيادي دارد . جواد اردكاني كارگردان اين اثر سعي كرده است با ايجاد يك فضاي رمانتيك و خانوادگي در كنار داستان اصلي ، جذابيت هاي داستاني را بيشتر كنند ولي همين مسئله ضربة شديدي به ضرباهنگ فيلم زده است و با حركت كند خود به بخش جدّي و اصلي سريال آسيب رسانده است ، هرچند كه عوامل بيگانه هم از همين نقطة ضعف براي نفوذ به خانوادة قربان زاده و درنهايت كلّ پروژه استفاده مي كنند !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 27