مجله کودک 456 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 5

جمعی تحت تأثیر مطالب حزنانگیز سر تکان میدادند و با صدای کوتاه و یا بلند گریه میکردند. اما حضرت امام خمینی (س) همواره آرام و بیتفاوت مینشستند وفقط گوش میدادند؛ چنان که واقعاً باعث تعجب هر بینندهای میشد. ولی همین که لحظهای ذکر مصیبت اهل بیت (ع) فرا میرسید، امام دستمالشان را از جیب بیرون میآوردند و بیاختیار میگریستند و اشک میریختند. گاهی دیده میشد که دستمال را با دست بر روی دهان نگاه داشتهاند و به سخنان واعظ یا روضهخوانی گوش میدهند و در همان حال قطرههای درشت و پیدرپی اشک از چشمانشان جاری میشد. میتوان گفت همان طور که طاقت و تحمل امام نسبت به سایر مطالب و حوادث و دیدنیها و شنیدنیها بیش از همه بود، گریستن و اشک ریختن ایشان برای مصیبتهای اهل بیت(ع) نیز بیش از دیگران بود. Õ نام کشتی: جی 40 Õ کشور سازنده: آلمان Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 87 نفر Õ طول و عرض: 79 در 8 متر Õ سلاح اصلی: سه توپ 85 و و 6 اژدرافکن 508 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 5