مجله کودک 458 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 7

خواهرم در سجدهاش میکند راز و نیاز از میان پنجره آسمان پیداست باز  ابرها، چادر نماز آسمان هم سجدهگاه باز میخواند نماز خواهر من مثل ماه Õنام کشتی: موراد رایس Õکشور سازنده: روسیه و الجزیره Õنوع: ناو محافظ Õتعداد خدمه: 130 نفر Õطول و عرض: 95 در 12 متر Õسلاح اصلی: دو توپ 76 و دو توپ 30 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 7