معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1390

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب

‏ ‏

1

نام کتاب:‏ ‏‏عرفان در منظر وحی و برهان(شرح کتاب‏

‏مصباح الهدایه امام خمینی)‏

نویسنده: آیت الله حسن ممدوحی

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 593‏

قیمت دوره:‏ 12000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی(جلد سوم)                                              ‏

‏به کوشش غلامعلی رجایی

Picture 001

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ پنجم، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 340‏

قیمت دوره:‏ 3700 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

 


نام کتاب:‏ کوثر فقه(شرح تحریرالوسیله (1) /  جلد اول:‏


Picture

کتاب مکاسب و متاجر ‏

نویسنده:‏ علی محدی خراسانی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 500‏

قیمت : 8300‏ تومان‏

‏ ‏

naqsh rahbordi dolat

نام کتاب:‏ نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی‏

‏امام خمینی(س)‏

نویسنده:‏ دکتر علیرضا صدر‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 434‏


Picture 014

قیمت دوره:‏ 6400 تومان‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ خسارت عدم النّفع (با رویکردی به دیدگاه ‏

‏امام خمینی)‏

‏مؤلف: منصوره فصیح رامندی‏

ناشر:‏ کلک سیمین ‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 194‏

قیمت دوره:‏ 4000 تومان‏


‏ ‏

Picture 004

نام کتاب:‏ خودبینی‏

نویسنده:‏ اکبر رضوی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 110‏

قیمت دوره:‏ 1600 تومان‏

‏ ‏

Picture 003

نام کتاب:‏ آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی‏

نویسنده: محمد باقری

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1390‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 113‏

قیمت دوره:‏ 1700 تومان‏

‏ ‏

Picture 002

نام کتاب:‏ ماه روی بام(مجموعه شعر نوجوان)‏

شاعر: جعفر ابراهیمی نصر

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏ 

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 44‏

قیمت دوره:‏ 1300 تومان‏

‎ ‎