حضور 64
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1387

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 64

بسم الله الرحمن الرحیم


hozour

‎ ‎

صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مدیرمسئول و سردبیر: حمید انصـاری

زیرنظر هیئت تحریریه (حمیدانصاری، سید علی محمد بشارتی، محمدعلی خسروی، فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)

قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبـری

هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی

روی جلد و گرافیک: ارسلان عبدالرحمان

حروفچینی: باباپور

لیتوگرافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

تک شماره: 400 تومان

 نقل مطالب با ذکرمآخذ بلامانع است  مقالات ارسالی مسترد نمی گردد  حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

  نشانی: تهران ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693 فاکس: 22281671

‎ ‎