مجله خردسال 31 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 23

دستش را بـالا گرفت و نخ مرا تکـان داد. اما هرچه کرد من پرواز نـکردم. به آسمـان نگاه کردم. یک بادبادک توی آسمان می­چرخید. چشم­هایم را بستم و به آسمان پریدم.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 23