مجله خردسال 131 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 22

مبارک است! دو تا گنجشک کوچولو روی درخت سیب خانه­ی ما لانه ساخته بودند. آنها منتظر به دنیا آمدن جوجههایشان بودند. درخت سیب خانه­ی ما پر از شکوفه بود. درخت هم منتظر میوه شدن شکوفههایش بود. امروز پدر به خانه آمد و گفت: «بچه­ی عمه جان به دنیا آمد!» مادرم گفت: «مبارک است! سیبهای درخت هم رسیدهاند، برایشان سیب ببریم!» از پنجره به درخت سیب نگاه کردم و گفتم: «جوجه گنجشکها هم به دنیا آمدند!» پدر گفت: «مبارک است!» مادر گفت: «مبارک است!» من دور اتاق چرخیدم و گفتم: «سیبهای رسیده مبارک است. تولد جوجهها مبارک است، تولد بچه­ی عمه جان مبارک است»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 22