مجله خردسال 411 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 411 صفحه 6

برد. آقا موشه فریاد زد:«کلاهت را پس میآورم دوست من!» مترسک خندید و موش سوار کلاه رفت. کمی بعد باد او را جلوی خانهاش بر زمین گذاشت. وقتی موش به خانه رسید از سرما میلرزید. خانم موشه، او را کنار بخاری نشاند و برایش چای داغ آورد. آقا موشه گفت:«از این کلاه خوب مراقبت کن! امانت است. باید آن را پس بدهم.» خانم موشه پرسید:«این کلاه چه کسی است؟» آقا موشه گفت:«کلاه یک دوست. یک دوست خوب و مهربان.»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 411صفحه 6