مجله خردسال 430 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 430 صفحه 11

ماه و آفتاب محمد حسن حسینی پله پله نردبان میرود به آسمان توی خواب میروم روی پلههای آن میروم به آسمان ماه را میآورم در میان یک سبد میدهم به مادرم میشود قشنگتر ماه پیش آفتاب در اتاق مادرم میشود چراغ خواب

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 430صفحه 11