مجله خردسال 435 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 435 صفحه 19

یک دیوار بود که یک کلاغ داشت. دیوار کلاغش را خیلی دوست داشت. اما کلاغ، هم دیوار داشت، هم درخت داشت، هم آسمان داشت. کلاغ همه چیز داشت، چون دوتا بال داشت و دیوار فقط کلاغ را داشت. دیوار کلاغ را به اندازهی همهی درختها و آسمانها دوست داشت.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 435صفحه 19