مجله خردسال 455 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 455 صفحه 19

باد وپنجره پنجره باز بود. باد پرده را کنار زد و آمد توی اتاق. با موهایم بازی کرد و توی اتاق چرخید. مادرم آمد و پنجره را بست. من توی اتاق بودم و باد دور درختها میچرخید و با شاخههایشان بازی میکرد. خوش به حال درختها که خانهشان پنجره ندارد!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 455صفحه 19