مجله خردسال 456 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 456 صفحه 20

با معرفی شخصیت­های داستان به کودک از او بخواهید شما را در خواندن داستان همراهی کند. خرگوش مار فیل سنجاب کمک! کمک! یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا، هیچ کس نبود. یک روز ، جست زنان توی جنگل بازی میکرد که ... تالاپ! افتاد توی یک چاه. فریاد زد:«کمک! کمک! کمک کنید!» صدای را شنید. اما نمیدانست چهطوری به کمک کند. کنار چاه ایستاد و فکر کرد. بعد گفت جان! الان را خبر میکنم تا بیاید و با خرطوم بلندش تو را از چاه در بیاورد.» رفت و را خبر کرد. آمد. خرطومش را توی چاه انداخت، اما چاه خیلی گود بود و خرطوم به نمیرسید. گفت:«حالا چه کار کنیم؟»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 456صفحه 20