مجله خردسال 02 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 3

با من بیا دوست من سلام. مجله دوست خردسالان. مجله من تو و همه بچههای خوبی است که دوست دارند برای خودشان مجله داشته باشند. این بار من آمدم من جوجو کوچولو! برایت شعر قصه و بازی آوردهام. میخواهی آنها را ببینی؟ با من بیا...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 3