مجله خردسال 02 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 5

که همه چیز مثل اولش بشود. صبر کن تا برگردم.» گنجشک پر زد و رفت و قورباغه با چشمهای پر از اشک رفتن او را تماشا کرد اما همین که چشمش به عکس کج و زشت خودش توی آب افتاد دوباره گریه را سر گرفت گنجشک کوچولو پر زد و پیش مادرش رفت و گفت: «مادرجان! اگر چیزی بشکند آن را چه طور درست میکنند؟» مادر گفت: «با چسب آن را میچسبانند. پیشی با شیره درختان بهترین چسبها را درست میکند...» هنوز حرف مادر تمام نشده بود که گنجشک با عجله پر زد و رفت مادر

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 5