مجله خردسال 02 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 11

از آسمان رسیده نسیم، دختر باد خدا چه روز خوبی برای ما فرستاد از آسمان میآیند فرشتهها دوباره به روی بالهاشان سبد سبد ستاره ببین که ماه و خورشید کنار هم نشستند به حضرت محمد (ص) درود میفرستند

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 11