مجله خردسال 02 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 17

جدول تصویری کودک را راهنمایی کنید. اجزای صورت هر دایره رنگی را با توجه به تصاویر بالا کامل کند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 17