مجله خردسال 02 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 18

کار دستی تو می توانی پروانههای رنگی بسازی شکل پایین را قیچی کن آن را تا بزن پروانهها را هر طور که دوست داری رنگ کن قسمت های رنگی را قیچی کن کاغذ را باز کن

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 18