مجله کودک 01 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 26

قصه دوست ماجراهای بچه های جنگل نویسنده : ایرن شولتز مترجم : مریم پورحسینی قسمت اول پسری شبیه میمون یک روز صبح قبل از شروع کلاس ، «سامی وست برگ» ، در زمین بازی ایستاده بود و با همکلاسی هایش صحبت می کرد. ناگهان یکی از دوستانش به طرف آنها دوید و فریادکنان گفت : «هی سامی! بیا برادرت دارد دعوا می کند.» سامی با عجله به طرف بچه هایی دوید که دایره وار ایستاده بودند و با هیاهو دعوای آنها را تماشا می کردند. "بیل" برادر چهارده ساله "سامی" در وسط جمعیت بود. او سعی می کرد حریف قدبلندش را از خودش دور کند. "بیل" قدکوتاه و تپل ، اما قوی بود. ولی حریف او قدبلندی داشت ، با پاها و بازوهایی لاغر مثل میمون و مرتبا با مشت به سینه "بیل" می کوبید. "بیل" فریاد زد : "برو کنار" پسر قدبلند هم فریاد زد. "بچه خرس کوچولو الان ترا له می کنم." بیل گفت : "دیگر دعوا را تمام کن." و راه افتاد و رفت. ولی حریفش بلند شد و دوباره به دنبالش دوید. سامی فریاد زد : "بیل ، مواظب باش." همه بچه ها ترسیدند که از پشت به بیل ضربه بزند و فریاد زدند : "بیل ، مواظب باش ، مواظب باش." "سامی" که تقریبا هم قد بیل بود به طرف پسر قدبلند دوید و مثل بز با سر به کمر او زد و او را نقش زمین کرد و فریاد زد : "میمون ، دست از سر برادرم بردار." "بیل" به طرف "سامی" دوید و با عجله او را بغل کرد و گفت "متشکرم سامی. باید بروم ، موقع ناهار می بینمت." بعد به طرف کلاس رفت و همانجایی که زنگ قبل نشسته بود ، نشست. حریفش هم سرجای خودش یعنی یک ردیف عقبتر از بیل روی صندلی اش نشسته بود. او خم شد و آهسته به "بیل" گفت : "موقع ناهار می خواهم می بینمت". "بیل" سعی کرد خودش را خونسرد نشان دهد ، ولی در درون احساس خشم می کرد. او داشت فکر می کرد. "چرا او دعوا را شروع کرد؟ آیا به خاطر این بود که من سیاهپوستم یا از همان دو هفته قبل که به اینجا آمد ، شروع شد. من هرگز به او چیزی نگفتم که ناراحتش کنم. همیشه دلم برایش می سوخت چون خیلی تنهاست. پسر ، تو چه مشکلی داری؟ ای کاش می توانستم همین الان با افراد گروهم صحبت کنم." گروه "بیل" خودشان را "بچه های جنگل" می نامیدند. آنها شامل افرادی بودند به نامهای : "کتی خواهر بیل" سیزده ساله ، "سامی برادر بیل" ، "خانم تانری" خدمتکار آنها و "دیو بریگز" بهترین دوست آنها شانزده ساله ، "دیو" با صندلی چرخدار این طرف و آن طرف می رفت. همه آنها با هم زندگی می کردند. جالب است بدانید که هر چهار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 26