مجله کودک 05 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 05 صفحه 22

دیدار دوست دوست کتاب دوست بچهها اردیبهشت سال 80 همزمان با برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب، انتشارات شباویز به عنوان ناشر برگزیده سال معرفی شد. در پی انتشار کتابهای کودک و نوجوان از سوی این انتشارات و موفقیتهایی در جشنوارهها و نمایشگاههای بینالمللی کتاب، دیدار این شمارة دوست را به گفتگویی با خانم دکتر فریده خلعتبری مدیر مسئول انتشارات شباویز اختصاص دادیم. در اولین برخورد با خانم خلعتبری با چهرهای مهربان و لبخندی صمیمی روبرو شدیم. همانطور که انتظار داشتیم، و با اولین سؤال گفتگو را آغاز کردیم: خانم خلعتبری برایمان بگویی از چه سالی انتشار کتابهای کودک و نوجوان را آغاز کردید؟ و چرا؟ از سال 1363 کار نشر را شروع کردم. انتشار کتاب برای کودکان همزمان با نشر کتاب برای بزرگسالان بود. اولین کتابی که منتشر کردم «سرزمین سلاطین » نام داشت که کتابی بود برای بزرگسالان. دقیقاً همزمان با آن کتاب«ماهی و مروارید»را برای کودکان و نوجوانان چاپ کردم. پرسیدید چرا برای کودکان؟ من فکر میکنم در هر فرهنگی باید به پایه و ریشة کار توجه کنیم. بچههای خوب مملکت ما ریشه و بن اصل هستند. اگر امروز برای بچه ها کاری نکنیم، نمیتوانیم به آیندهای خوب و روشن امیدوار باشیم. یک کتاب برای انتخاب و انتشار چه مراحلی راباید طی کند؟ البته من پاسخ شما را از دید یک ناشر میدهم به همن دلیل شاید این پاسخ قدری متفاوت با پاسخی باشد که یک نویسنده یا تصویرگر به همین سؤال بدهد. برای یک ناشر مهمترین بخش یک کار موفق این است که اول نویسندههایش را انتخاب کند. به عقیدة من همفکری یا لااقل نزدیک بودن فکر ناشر و نویسنده یک اصل است. اصلی که نمی توان آنرا نادیده گرفت. داستانها یا موضوعاتی را که نویسنده

مجلات دوست کودکانمجله کودک 05صفحه 22