مجله کودک 08 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 08 صفحه 25

دستگیر شود و هرگز کرین را پیدا نکند.» بیل پرسید: «کرین، آیا 20 دسامبر تاریخ مهمی برای تو و جیم است؟»کرین سرش را تکان داد و گفت:: «نه.» دیو گفت :« خب، مثل اینکه باید یه کتاب رابینسون کروزوئه مراجعه کنیم بهتر است یک نمونه از آن را بگیریم.» کپی گفت : « صبر کنید من هم با شما میآیم .» آنها به طرف کتابخانه رفتند. روی پنجره نوشته شده بود :« کتابخانة عمومی، شعبة 5» آقای همستر با سر به مسؤول کتابخانه سلام کرد . کرین به سمت قفسه کتاب رفت و گفت :«کتاب رابینسون اینجاست.» سامی گفت : «اینجا هم یکی دیگر هست. این بزرگتر است و نوشتههایش هم درشتر است. » آنها هر دو کتاب ر روی میز گذاشتند و شروع به ورق زدن کردند تا صفحة 131، خط 3 را پیدا کنند. سپس تاریخ 20 دسامبر خط 1 را پیدا کردند و کتی آن را با صدای بلند خواند: «من همه چیز را داخل ... میبرم.» خانم استرانگ از روی کتاب دیگر خواند: « حالا من همه چیز را به داخل غار میبرم.» دکتر استرانگ گفت: «منظور جیم همان غار است. خب حالا صفحة 131، خط 3 را ببینید.» سامی با صدای بلند خواند: «که من بودم پادشاه این کشور...» کپی پرسید: « شما چیزی میفهمید؟ من که به هیچ نتیجهای نرسیدهام ». خانم تانری گفت: «یک لحظه صبر کنید. بهتر نیست اصل کتاب را پیدا کنیم؟» بیل گفت: «بله ، درست است.» آنها اصل کتاب را پیدا کردند. بیل گفت : « خب حالا ببینم ن.پ. Ι∥به چه معنی است؟. » کتی گت: «شاید مخفف اسم کسی باشد.» و او ادامه داد: «خوب ، راهنمای آخر چه بوده؟» بچهها گفتند:«ک،ع.ش 6». دیو با کتی پیش مسؤول کتابخانه رفتند و از او کمک خواستند . دیو گفت: «آیا شما در کتاب رابینسون کروزوئه شخصی را میشناسیدکه اسمش با حروف «ن.پ». شروع شده باشد؟» او گفت : «بله ، یک نمونه از این کتاب هست که تصویرهایش را شخصی بنام م«نول پولوک» نقاشی کرده است. البته ما آن را نداریم. اما رمز «ک.ع.ش 6». در این صفحه باید به معنی کتابخانه عمومی شعبة 6 باشد. شاید آنها این نمونه را داشته باشند. من با آنها تماس میگیرم.» او تلفن کرد و بعد به ما گفت: «بله ، آنها آن کتاب را دارند به کتابخانه عمومی شعبة 6 که توی پارک خیابان بعدی است ، بروید ». کتی از مسؤول کتابخانه تشکر کرد و همراه بقیه بچهها به پارک رفت. کرین گفت:«من آن همه مدت را در این کتابخانهها گذراندهام ، ولی معنی ک.ع.ش را نفهمیدم . کتی تو واقعاً باهوشی!» کتی از خجالت سرخ شد. آیا بچهها با مراجعه به کتاب اصلی رابینسون کروزو موفق به پیدا کردن جیم میشوند؟ ادامه دارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 08صفحه 25