مجله کودک 45 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 23

حدود صد سال است که میز پینگپنگ یا همان تنیس روی میز طراحی شده است. فدراسیون بیناللملی تنیس روی میز، رنگ میز را سبز یا آبی تیره مشخص کرده است. زیرا این رنگها در هنگام بازی چشم را آزار نمیدهند. توپ پینگپنگ از نوعی پلاستیک به نام«سلولویید» ساخته میشود. توپ باید حتماً 5/2 گرم وزن داشته باشد. معمولاً توپها را در دو رنگ زرد و سفید میسازند. در میزهای آبی رنگ از توپهای زرد و در میزهای سبز رنگ از توپهای سفید استفاده میشود. راکت بازی در دو نوع«آج از داخل» و «آج از خارج» ساخته میشود. راکتهای آج از داخل قدرت جذب راکت و ضربهگیری آن را زیاد میکند. اما راکتهای آج از خارج، سرعت و پیچش توپ را زیاد میکند و به بازی حالت تهاجمی میدهد. بازیکنان حرفهای معمولاً از راکتی استفاده میکنند که یک طرف آن آج از داخل و طرف دیگر، آج از بیرون باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 23