مجله کودک 45 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 32

جدول ستونی جدول دوست پاسخ جدول شسماره گذشته جدول رمز پله ای رمز جدول: کلیه و دمنه شرح افقی 1- خواندنی هر روزه . 2- از بندرهای جنوبی کشورمان 3- بخشی از پا 5- صاف و مسطح 6- ضرب المثلی است که می گوید: ...... موش دارد و موش هم گوش دارد. 7- نگهبان راه آهن را گویند. شرح عمودی 1- صفحه های اینترنتی را به این نام می خوانند 2- قدرت و نیرو 3- بوته گی یا قلمه درخت که در محل مخصوصی کنار هم می کارند تا بعد به جای دیگری انتقال بدهند - مایع حیاتی که در رگها جاریست. 4- فلزی خاکستری رنگ و چکش خور که در مجاورت هوا زنگ می زند. 5- مزه تلخی 6- عدد دونده. 7- برنده، گاهی هم با «بند» همراه می شود. 8- خوردنی بچه ها، البته خوراکی نیست. 9- علامت مفعولی بی واسطه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 32